ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW FREETIME ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า โอตารุ

จำนวนการเข้าขม 6 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW FREETIME ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า โอตารุ - บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
รหัสทัวร์
062-00006
วันที่เดินทาง
ม.ค.67 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

  • หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส - อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
  • ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน – ลานหิมะชิกิไซโนะโอกะ – ซัปโปโร - JTC – ทานุกิโคจิ

แผนการเดินทาง

22.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

02.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ620 ไม่มีอาหารร้อนบริการบนเครื่อง แต่มีจำหน่าย

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วันทำการ)

10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านให้ตรงกัน เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง แบบข้าวกล่อง (1)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโนะ นำท่านชมความงามของ หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ตั้งอยู่ในภายในบริเวณโรงแรม New Furano Prince ซึ่งเป็น 1 ใน 2 สกีรีสอร์ทของเมือง Furano โดยมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยกระท่อมไม้น่ารักๆ สร้างเรียงรายไปตามทางเดิน กระท่อมแต่ละหลังก็คือร้านขายของแต่ละร้าน กระท่อมแต่ละหลังใน Ningle Terrace สร้างมาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมด ทางเดินก็ทำมาจากแผ่นไม้กระดานเช่นกัน เรียกได้ว่า เหมือนเดิมชมกระท่อมไม้ในป่า ร้านค้าในนี้ ส่วนใหญ่จะขายสินค้าที่เป็นงานฝีมือ งานไม้ งานเซรามิค งานแกะสลัก เป็นต้น

กระท่อมแต่ละหลังใน Ningle Terrace สร้างมาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมด ทางเดินก็ทำมาจากแผ่นไม้กระดานเช่นกัน เรียกได้ว่า เหมือนเดิมชมกระท่อมไม้ในป่าเลย ร้านค้าในนี้ ส่วนใหญ่จะขายสินค้าที่เป็นงานฝีมือ งานไม้ งานเซรามิค งานแกะสลัก ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเพราะเป็นสินค้าที่เหมาะที่จะเป็นของที่ระลึก จึงมีนักท่องเที่ยวพากันเข้าร้านนั้นออกร้านนี้กันเป็นว่าเล่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของฮอกไกโด และยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่หนาวที่สุดๆ เพราะหิมะจะตกบ่อยและตกถี่มาก เนื่องจากอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะซึ่งเป็นทำเลที่อยู่ห่างจากทะเลที่สุด และยังแวดล้อมด้วยภูเขารอบด้านอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า (Asahikawa Ramen Village) ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเม็งที่รวบรวมร้านดังไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆ ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาด้วย  อาซาฮิคาว่า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของโชยุราเม็ง ซึ่งอาซาฮิคาวะยังติดอันดับ 1 ใน 3 ราเม็งฮอกไกโดที่มีชื่อเสียง อันได้แก่ มิโซะราเม็งของซัปโปโร, ซีโอะ (เกลือ) ราเม็งของฮาโกดาเตะ, โชยุราเม็งของอาซาฮิคาว่า โดยโชยุราเม็งของอาซาฮิคาว่ามีลักษณะเด่นที่น้ำซุปที่เข้มข้นอร่อย เพราะทำน้ำซุปจากซีฟู้ด, กระดูกหมูและกระดูกไก่ผสมกัน ผสานกับเส้นในแบบเฉพาะของที่นี่

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมน

ที่พัก Amanek Hotel Asahikawa หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นำท่านสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ

ไฮไลท์ของที่นี่ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้ ชมขบวนพาเหรดเพนกวินแบบใกล้ชิด

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (3)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ สวน 4 ฤดู ที่แต่ละฤดูจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป ในช่วงฤดูหนาว (เดือน ธ.ค. - เม.ย. ของทุกปี) สวนแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นแหล่งเล่นสกีชื่อดังแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ในชื่อ Snow Land เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ที่โปรดปรานการเล่นกีฬาฤดูหนาว ไม่ว่าจะเป็น Snowmobile  แพหิมะ และยานพาหนะอื่นๆ

ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมอื่น ลูกค้าสามารถเลือกเล่น และชำระเงินได้หน้างานตามอัธยาศัย

หากลานสกีที่ชิกิไซโนะโอกะปิด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นลานสกีอื่น

จากนั้น เดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นำท่านช้อปปิ้ง เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี ที่ ร้านปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอางค์แบรนด์ดัง ทั้งของต่างประเทศ และแบรนด์ดังของญี่ปุ่น หรือ จะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดี ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้จากที่ไหน นอกจากในร้านค้าปลอดภาษีเท่านั้น

อิสระให้ท่านท่องเที่ยว ช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินค้าให้ได้เลือกมากมายหลากหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงร้านอาหารและร้านขนมมากมาย รวมแล้วกว่า 200 ร้านค้า ร้านดังๆ ถุกใจนักช้อปชาวไทย เช่น Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วิตามิน ครีมบำรุง เครื่องสำอาง), Don Quijote : ดองกิโฮเตะ (ร้าน Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวมสินค้านานาชนิดในราคาถูกและเปิด 24ชม.), ร้าน Brand Name มือสอง, ห้าง Parco ท่านที่ตามหากระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake , ห้างPivot ท่านที่มองหากระเป๋า COACH , เสื้อ UNIQLO หรือแบรนด์ฮิตราคาสุดคุ้มอย่าง GU เป็นต้น

เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระมื้อเย็น ตามอัธยาศัย

ที่พัก KARAKSA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถนั่งรถเที่ยวชมเมือง หรือ เดินเล่นชมเมือง หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสให้บริการ) สามารถสอบถามเส้นทาง หรือ สถานที่ต่างๆ กับไกด์ได้

แนะนำสถานที่เที่ยวในซัปโปโร

ตลาดปลาโจไก (Jogai Market) ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไกโดไว้มากมายทุกเช้าจะมีผัก ผลไม้เก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทั่วฮอกไกโด และปลาที่จับมาสดๆ จะถูกนำมายังศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ตั้งแต่ร้านขายปลาสดๆ ร้านผลไม้ ร้านอาหารแห้ง ร้านปลาตากแห้งเค็ม และอื่นๆ เรียงรายกว่า 60 ร้านมีวัตถุดิบสดใหม่คัดสรรมาอย่างดีให้เลือกหาตั้งแต่ 6 โมงเช้า นอกจากนี้ ยังพรั่งพร้อมไปด้วยร้านอาหารทั้งร้านซูชิและร้านอาหารชุดที่ใช้วัตถุดิบจากตลาด ได้ลิ้มรสอาหารของฤดูกาลนั้นๆ ในราคาย่อมเยา

Sapporo JR TOWER เป็นตึกระฟ้าห้างสรรพสินค้า และสำนักงานในซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หอคอยแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือทางเข้าสถานี JR ซัปโปโรทางใต้และความสูงของอาคารอยู่ที่ 173 เมตร มี 38 ชั้น อย่างเป็นทางการ ซัปโปโรเจอาร์ทาวเวอร์รวมถึงตัวอาคารเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ซัปโปโร สเตลลาร์ เพลส, ร้านค้าสาขาไดมารุ ซัปโปโร, โรงภาพยนตร์ซัปโปโร ฟรอนเทียร์, โรงแรมเจอาร์ ทาวเวอร์ นิกโก ซัปโปโร, ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ และส่วนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงสถานี JR ซัปโปโร

ย่านซุซุกิโนะ นับเป็นย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงที่โด่งดังมากที่สุดของเมืองซัปโปโร(Sapporo) อีกทั้งยังเรียกได้ว่าเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่นทีเดียวล่ะค่ะ บอกเลยว่าอยากมาบันเทิงเริงใจยามค่ำคืนสัมผัสไลฟ์สไตล์แบบคนญี่ปุ่นแท้ๆต้องมาที่นี่ให้ได้เลยล่ะค่ะ เพราะเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน บางร้านนี่เปิดจนถึงเที่ยงเที่ยงคืนหรือมากกว่านั้นก็มีนะคะ

อิสระอาหารเที่ยง + อาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของแต่ละท่าน

ที่พัก Karaksa Sapporo Hotel หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ

11.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ621 ไม่มีอาหารร้อนบริการบนเครื่อง แต่มีจำหน่าย

17.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
01 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 6737,999 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 6737,999 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
35,999 บาท
รหัส 062-00006 ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW FREETIME ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า โอตารุ
ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท
เดินทางช่วง ม.ค.67 - มี.ค.67
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://romeobkk.com/tour.php?tour_id=5427

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/064/062-00006.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10702
โทร 089-666-0222 ,065-694-5141 ,062-262-7966
LINE ID romeoontour
อีเมล romeovy88@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10702

เลขที่ 9/50 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา