ทัวร์เวียดนามกลาง ฮาเฮ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

จำนวนการเข้าขม 5 ครั้ง
ทัวร์เวียดนามกลาง ฮาเฮ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ - บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
รหัสทัวร์
011-7054
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลิ๋นอึ๋ง –  ร้านคาเฟ่ Son Tra Marina Café - เมืองฮอยอัน
 • ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน –ชมมรดกโลกเมืองฮอยอัน – ร้านไข่มุก
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ (หมู่บ้านฝรั่งเศส-สะพานทองคำ–สวน
 • ดอกไม้–สวนสนุก Fantasy Park) – เมืองดานัง – ร้านกาแฟเวียดนาม
 • Palm Beach - สะพานแห่งความรัก (Love Bridge Danang) –
 • สะพานมังกร (Dragon Bridge)
 • ถ่ายรูปสวน Apec Park – สวนมหัศจรรย์ Golden Bay – ร้านเยื่อไผ่
 • โบสถ์สีชมพู (Danang Cathedral) – ช้อปปิ้งตลาดฮาน 

 

แผนการเดินทาง

04.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น3ประตู1-2เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

07.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD634

09.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดานังประเทศเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถรอต้อนรับอยู่ด้านนอก พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวเมืองดานัง

สถานีต่อไปเช็คอินร้านกาแฟสุดชิค Sơn Trà Marina Cafe’ (ไม่รวมเครื่องดื่ม) เป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ริมทะเล บริเวณด้านในและด้านนอกร้านจะตกแต่งโทนสีฟ้า ขาว เหมาะสำหรับท่านที่ชอบถ่ายรูป อิสระตามอัธยาศัย หมายเหตุ กรณี Café ปิดหรือไม่พร้อมให้บริการขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟแห่งใหม่แทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

เดินทางสู่วัดหลินอึ๋ง (LINH UNG PAGODA) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังอยู่บนคาบสมุทร เซินจ่า ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆไฮไลท์ของวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมยืนองค์ใหญ่สีขาวที่มีความสูงถึง67เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง35เมตร ยืนหันหน้าออกไปทางทะเลและหันหลังให้ภูเขาคอยปกป้องคุ้มครองวัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพรและยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานังอีกด้วย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

เดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (HOI AN) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนามมีประชากรอาศัยอยู่ราว80,000คน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ.2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่15-19ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ40นาที) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถพร้อมชมบรรยากาศและวิถีชีวิตชาวบ้าน

จากนั้น เดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน (CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE) หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมงให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง” (นั่งได้ลำละ1-2ท่าน) ในอดีตเรือกระด้งใช้สำหรับขนของระหว่างเรือลำใหญ่ลักษณะจะเป็นตระกร้าไม้ไผ่สานครึ่งวงกลมทาด้วยน้ำยาเคลือบกันน้ำปัจจุบันนำมาใช้ในการท่องเที่ยว นำท่าน ล่องเรือไปตามสายน้ำชมธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ15นาที (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ50บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป หรือมากกว่านั้นแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)

เที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN)

ชมเมืองเก่าถนนสายวัฒนธรรม “ถนนตรันฝู” สองฝั่งเป็นที่ตั้งของคฤหาสน์โบราณมากมาย

ชมคฤหาสน์หลังใหญ่ที่สุดของถนนสายนี้อายุเกือบ 200 ปี

ชมวัดกวางดง (QUANG DONG TEMPLE) วัดจีนสร้างขึ้นในปี1885เป็นที่นิยมสำหรับครอบครัวผู้ที่มีเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวชาวจีนมากราบไหว้ขอพร อิสระท่านขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ชมบ้านโบราณ (OLD HOUSE) บ้านโบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปผสมผสานที่มีอยู่มากมายให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศเก่าๆตามอัธยาศัย อิสระเดินชมเมืองมรดกโลกจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น แวะร้านสามสมบัติ หรือร้านไข่มุกซื้อของฝากของที่ระลึก

เย็น อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านใช้เวลาเต็มที่

ที่พัก เมืองดานังระดับ4ดาวมาตรฐาน

DANACITI HOTELหรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่าน เดินทางสู่เขาบานาฮิลล์ (BA NA HILL) อยู่ในจังหวัดดานังห่างจากตัวเมืองประมาณ25กิโลเมตรมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1,487เมตรภูเขาแห่งนี้ถูกเนรมิตขึ้นใหม่ให้มีทั้ง โรงแรมที่พัก วัดวาอาราม หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนสนุก สวนดอกไม้พร้อมกับสะพานริมเขาสุดอลังการแห่งใหม่เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดของเวียดนามกลางถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้สร้าง “แฟนตาซี ปาร์ค” สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่สร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาแห่งนี้

หมู่บ้านฝรั่งเศส (FRENCH VILLAGE) หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสมัยยุคกลางที่ถูกสร้างเพื่อเป็นเมืองตากอากาศตั้งแต่ปี ค.ศ.1920สถานที่แห่งนี้จะมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โบสถ์ ร้านขายของที่ระลึก โบสถ์เซนต์ เดนิส เป็นโบสถ์จำลองสไตล์โกธิคที่ย่อส่วนมาจากโบสถ์นอร์ทเทอดามที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

สะพานทอง (GOLDEN BRIDGE) มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เป็นสะพานลอยฟ้าริมหน้าผาที่สวยงามมากที่สุดในโลก ถูกเนรมิตให้ตั้งอยู่ริมหน้าผาบนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลราวๆ1,400 เมตร รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ150เมตร ตัวสะพานมีสีเหลืองทองสวยงามพร้อมกับมีรูปปั้นมือยักษ์คล้ายกับการยกชูสะพานไว้ดูสวยอลังการและยังสามารถมองเห็นวิวสวยๆเบื้องล่างได้อีกต่างหากเรียกได้ว่าเป็นจุดเช็กอินที่ห้ามพลาดของบานาฮิลล์เลยทีเดียว

สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส Le Jardin d'Amour Gardens ไฮไลท์อีกหนึ่งจุดบนบานาฮิลล์เนื่องจากสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งปี จึงทำให้ดอกไม้บนเขาแห่งนี้มีสีสันสวยสดงดงามเชิญท่านชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธ์และเก็บภาพประทับใจ

โรงไวน์ (DEBAY WINE CELLAR) โรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า100ปี สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส ไวน์ที่นี่จะถูกเก็บรักษาไว้ในระดับอุณหภูมิ16-20องศา ห้องเก็บไวน์จะอยู่ลึกลงไป100เมตร

ปราสาทจันทรา (Luna Castle) เป็นโซนที่เปิดใหม่ของบานาฮิลล์ มี 4ชั้น แต่ละชั้นจะมีธีมที่แตกต่างกันได้แก่ ถ้ำมังกร หมาป่าจอมพลัง นกฮูกอีรุด และจตุรัสพระจันทร์

สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค (FANTASY PARK) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่อีกหนึ่งเมืองเทพนิยายท่ามกลางสายหมอก มีหลายหลายโซนและมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้ท้าทายความมันส์ อาทิเช่น หนัง4D,บ้านผีสิง,ถ้ำไดโนเสาร์,รถไฟเหาะและอื่นๆอีกมากมายภายในสวนสนุกแห่งนี้ท่านยังสามารถเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึก มีร้านอาหารมากมายหรือจะเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเว้นค่าเข้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง) ห้ามพลาด !! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับ รถรางอัลไพน์โคสเตอร์ (ALPINE COASTER) นั่งรถรางชมธรรมชาติ เครื่องเล่นที่เป็นที่นิยมของประเทศเวียดนาม รถรางเล็กบังคับด้วยมือ สามารถควบคุมให้ช้าหรือเร็วได้ ปลอดภัย สามารถนั่งได้ 2คน เชิญท่านสนุกสนานกับรถรางและชมธรรมชาติของเขาบานาฮิลล์

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยว

ได้เวลาอันสมควร นำท่านลงจากเขาบานาฮิลล์ เดินทางสู่เมืองดานัง จากนั้นนำท่าน เลือกซื้อกาแฟเวียดนามอันเลื่องชื่อ ณ ร้านกาแฟเวียดนาม Palm Beach  เป็นของฝากกลับบ้าน

นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) ที่คู่รักนิยมพากันมาถ่ายรูปเขียนชื่อคล้องกุญแจบนสะพานแห่งนี้ เป็นอีกจุดที่นิยมสำหรับวัยรุ่นและนักท่องเที่ยว

จากนั้นนำท่าน ชมสะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม มีความยาว666เมตร ความกว้างเท่าถนน6เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮานประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี2013ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนาม

เย็น บริการอาหารเย็น

ที่พัก เมืองดานัง ระดับ4ดาวมาตรฐาน

DANACITI HOTELหรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ถ่ายรูปกับ สวน APEC ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฮานใกล้ๆกับสะพานมังกรประเทศเวียดนามสร้างไว้เพื่อต้อนรับการประชุมAPEC ปี 2017โดยมีจุดเด่นคือโดมขนาดยักษ์ที่สร้างมาจากเหล็ก200ตัน มีลักษณะเหมือนว่าวยักษ์สีขาว จากนั้นนำ ท่านถ่ายรูปที่สวนมหัศจรรย์ Goden Bay จำลองสถานที่จากทั่วโลก เช่น ปิรามิด หอไอเฟล ประตูชัย เป็นต้น แวะร้านเยื่อไผ่ซึ่งเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเยื่อไผ่ที่มีคุณสมบัติในการซับน้ำ ซับกลิ่น ได้เป็นอย่างดี โดยสินค้าที่น่าสนใจมีครีมย้อมผมธรรมจากถ่านไผ่ ชุดชั้นในจากเยื่อไผ่ หมวกคลุมซับน้ำและแผ่นรัดบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นต้น 

นำท่าน ถ่ายรูปโบสถ์คริสต์ดานังหรือโบสถ์คริสต์สีชมพู (Danang Cathedral) สร้างขึ้นสมัยเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกยตกแต่งด้วยความประณีตสวยงาม ตัวโบสถ์เป็นสีชมพูทั้งหลังตัดขอบด้วยสีขาวเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรต้องพลาดเมื่อมาเยือนเมืองดานัง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

จากนั้น อิสระช้อปปิ้งตลาดฮานอิสระเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดเช่น ผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆเป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.50 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD639

20.35 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง (ประเทศไทย) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
08 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 6610,888 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 6714,777 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ            
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน20กก.      
 4. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ2ท่าน       
 6. แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกันจึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้นบางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ3ท่านหากต้องการเข้าพัก3ท่านอาจเป็นเตียงใหญ่1เตียงและ1เตียงเสริมแบบพับหรือSOFA BED ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆหรืออาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็นพัก2ท่าน1ห้องและพักเดี่ยว1ห้องไม่ว่ากรณีใดใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 8. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                      
 9. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ1,000,000บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทางค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้องรวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติและอาหารอิสลาม มุสลิม
 3. ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ1,500บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่านชำระที่สนามบินในวันเดินทางในส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน ตามมาตรฐานการให้ทิปวันละ100บาท/ท่าน/วัน **ไม่ได้บังคับ**
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%
 5. ค่าตรวจ RT-PCR TEST/ATK ก่อนเดินทาง
 6. ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า30ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7วันก่อนการเดินทาง
 2. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบินภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่นปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย,การถูกทำร้าย,การสูญหาย,ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้นบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า7เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษเมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษนั่งรถเข็น (WHEELCHAIR),เด็ก,ผู้สูงอายุ,มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า4-5ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองเนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะหัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
10,888 บาท
รหัส 011-7054 ทัวร์เวียดนามกลาง ฮาเฮ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://romeobkk.com/tour.php?tour_id=3860

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/064/011-7054.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10702
โทร 089-666-0222 ,065-694-5141 ,062-262-7966
LINE ID romeoontour
อีเมล romeovy88@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10702

เลขที่ 9/50 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา