ทัวร์เวียดนาม AMAZING ฮาลองเบย์

จำนวนการเข้าขม 6 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม AMAZING ฮาลองเบย์ - บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
รหัสทัวร์
003-7040
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Vietravel Airlines (VU)

ไฮไลท์

 •  นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car เที่ยวสวนสนุก Sun World
 • นั่งรถรางซามูไร เช็คอิน สะพานไม้ญี่ปุ่น KOI  ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ขึ้นเกาะชมถ้ำนางฟ้า
 • เมืองฮานอย คาราวะสุสานลุงโฮ  ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งถนน 36 สายและตลาดราตรีฮาลอง  

แผนการเดินทาง

11.30 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Vietravel Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

14.50 น.   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietravel Airlines เที่ยวบินที่ VU136

17.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศเวียดนามเท่ากับประเทศไทย)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) หรือชาวเวียดนามจะเรียกชื่อว่าฮะล็องหมายถึงมังกรผู้ดำดิ่ง เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนอ่าวฮาลอง

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)

นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมทัศนียภาพ ณ อ่าวฮาลอง ชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาด ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ

จากนั้นนำทุกท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่ เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย   

นำท่านแวะร้านเยื่อไผ่ (Bamboo shop) สินค้า OTOP  พื้นเมืองของเวียดนาม สินค้าที่ทำมาจากไม้ไผ่ อิสระท่านให้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก และสินค้าอื่นๆ มากมาย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3)

จากนั้นพาทุกทานนั่งกระเช้า Queen Cable car (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้า) เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดและเป็นแห่งแรกในโลกที่มีห้องโดยสาร 2 ชั้น เชื่อมระหว่างสถานีโอเชียนและสถานีซัน ทำให้สามารถดื่มด่ำมองเห็นวิวที่ดีที่สุด และถ่ายภาพทิวทัศน์มุมกว้างที่ดีที่สุดของฮาลองเบย์ อิสระท่องเที่ยว สวนสนุก Sun World Halong Park ที่จะมอบความสุขแบบไม่รู้จบ เป็นศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลก ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องสวนสนุกแต่ยังคงผสมความงดงาม และมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น ชมวิวจากมุมสูงกระเช้าไฟฟ้าควีนและภูเขา Mystic ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ สวนน้ำใต้ฝุ่น อุทยานมังกรพร้อมโซนเครื่องเล่น 20 ชนิด นั่งรถรางซามูไร เปิดประสบการตื่นเต้นสนุกสุดเหวี่ยงไปกับรถราง ที่จะพาเร่งความเร็วหมุนวนไปตามทางท่ามกลางพื้นที่อันกว้างใหญ่รอบภูเขา เดินชมสะพาน Koi สีแดงขนาดใหญ่ สองข้างทางของสะพานมีการตกแต่งประดับด้วยโคมไฟ หรือธงรูปร่างต่างๆ สามารถถ่ายรูปเช็คอินพร้อมวิวชิ่งช้าขนาดใหญ่ด้านหลังเป็นที่ระลึกได้ แวะชมสวนญี่ปุ่น ตกแต่งแบบฉบับสวนเซนสไตลญี่ปุ่น มีต้นไม้น้อยใหญ่ น้ำตก บ่อปลาคราฟ และสะพานไม้ข้ามสวนสวยสบายตาที่ให้อารมณ์คลายเดินอยู่ที่ญี่ปุ่น (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าสวนสนุกและค่าเครื่องเล่น แต่ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง)

จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดราตรีฮาลอง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งมีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมายให้เลือกช้อปกัน อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย

เย็น    อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่าน

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4)

นำท่านแวะเช็คอินจุดชมวิวใหม่ หาดทะเลฮาลอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ เสน่ห์ของบ้านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงดูแลรักษาไว้ ทำให้ที่นี่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก  นำท่านแวะร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5)

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกสุสานลุงโฮ เป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีประกาศอิสระภาพเวียดนามจากประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารที่ทำจากหินอ่อนและหินแกรนิตขนาดใหญ่ ที่กลางห้องมีแท่นหินตั้งโลงแก้วบรรจุร่างของโฮจิมินห์หรือลุงโฮ ที่นอนสงบเหมือนคนนอนหลับอยู่ภายใน จากนั้นนำท่านชมวัดเจดีย์เสาเดียวหรือวิหารเสาเดียว (One Pillar Pagoda) ชาวเวียดนามเขาเรียกว่า “จั่วโมดโกด” สร้างเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว อยู่กลางสระบัวรูปสี่เหลี่ยม วัดรูปทรงดอกบัว วัดแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบ แห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่ เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย ย่านเฝอเฟือง เป็นถนนในย่านเมืองเก่า Old Quarter ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่สุดใจกลางกรุงฮานอย ความพิเศษของ Old Quarter ก็คือ จะเป็นย่านที่มีถนนตัดผ่านมากถึง 36 สาย จึงเป็นที่มาของชื่อถนนบริเวณนี้ มีสินค้า ทั้งกินเที่ยว ดื่ม ราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ ระลึกต่างๆ

เย็น    อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่าน

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)

นำท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) ศิลปะมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง 15 เมตร มีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะต่างเพียงขนาดฐานจะใหญ่ไล่ขึ้นไปด้านยอดบนจะมีขนาดเล็กกว่า  ที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูป ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับ ทะเลสาบตะวันตก ของเมืองฮานอย มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงาม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

11.50 น.   เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน Vietravel Airlines  เที่ยวบินที่ VU137

13.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 669,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 679,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 679,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 679,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป - กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้
 •  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 •  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Vietravel Airlines (VU) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 •  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 •  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 •  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรกณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
 • การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 •  เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง - ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
9,888 บาท
รหัส 003-7040 ทัวร์เวียดนาม AMAZING ฮาลองเบย์
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย Vietravel Airlines (VU)
ดูเพิ่มเติม https://romeobkk.com/tour.php?tour_id=3835

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/064/003-7040.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10702
โทร 089-666-0222 ,065-694-5141 ,062-262-7966
LINE ID romeoontour
อีเมล romeovy88@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10702

เลขที่ 9/50 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา