ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU

จำนวนการเข้าขม 12 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU - บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
รหัสทัวร์
009-8004
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

  • ชมซากุระบริเวณปราสาท ปราสาทคุมาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (ขึ้นกับภูมิอากาศ)
  • ซากุระโนะบาบะ โจไซ - เสน่ห์ย่านการค้าโบราณของเมืองแห่งปราสาท
  • ชม บ่อนรก จิโกคุ เมกุริ บ่อนรถแห่งเมืองเบปปุ - หมู่บ้านยุฟุอิน หมู่บ้านน่ารักสไตล์ยุโรป 
  • ขอพรความรู้ จากเทพเจ้า ณ ศาลเจ้าดะไซฟุ -  อิสระท่องเที่ว 1 วันเต็ม

แผนการเดินทาง

20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินสายการบิน AIR ASIA ใช้เครื่อง AIRBUS A321-NEO จํานวน 237 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3 (น้ําหนัก กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 

เหิรฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ FD736

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า เมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้ นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

เดินทางสู่ จังหวัดคุมาโมโตะ (Kumamoto) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จังหวัดใน ภูมิภาคคิวชู มีน้องหมีดําคุมะมง (Kumamon) เป็นมาสค็อตประจําจังหวัดที่โด่งดังไปทั่วโลก ผู้คน นิยมเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักผลไม้ เป็นจังหวัดที่ส่งออกแตงโมเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่าน เข้าชม ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) เป็นปราสาทสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น จัดเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1601 โดยคาโตะ คิโยมาสะและใช้ เวลาในการก่อสร้างเจ็ดปี ปราสาทแห่งนี้ ซึ่งรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “กินนันโจ” (ปราสาทกิงโกะ) เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่โตและสวยงาม เมื่อปี ค.ศ.2016 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ส่งผลให้ตัว ปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนัก ต้องปิดปรับปรุงไปหลายปี จนปัจจุบันทุกท่านสามารถเข้าชม ความสวยงามและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ได้แล้ว ซึ่งในช่วงใบไม้ผลิ ท่านจะได้ชมและ ถ่ายภาพคู่กับต้นซากุระนับร้อยต้นในบริเวณ ซึ่งเป็นจุดชมซากุระของเมืองคุมาโมโตะ

นําท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน (Sakura-no-baba Josaien) ตั้งอยู่บริเวณ เชิงเขาของตัวปราสาทคุมาโมโตะ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีเอกลักษณ์ สไตล์ย้อนยุคที่ถูกจัดสรรพื้นที่มา เป็นอย่างดี จุดเด่นของที่นี่จะเป็นสินค้าพื้นเมือง ข้าวของเครื่องใช้ ของฝากต่างๆ และพิพิธภัณฑ์

Wakuwaku ที่บอกเล่าความเป็นมาของเมือง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารขายของกินต่างๆ โดยเฉพาะ เมนูท้องถิ่น เช่น ไอศกรีมชาเขียว ที่รสชาติเขียวแบบตะโกนกันไปเลย หรือ ราเมนเนื้อม้า ที่แปลกแต่ เค้าว่าอร่อยกัน แม้แต่เบียร์คุมาโมโตะ ที่มาเยือนแล้ว แนะว่าไม่ควรพลาด อิสระให้ท่านเดินเล่นตาม อัธยาศัย

จากนั้นนําท่านสู่ คุมะมงสแควร์ (Kumamon Squar) สํานักงานของ Kumamoto Prefecture Sale Manager ที่มีคุมะมงเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนั่นเอง ที่นี่เป็นเหมือนศูนย์ปฏิบัติการของคุมะมง มีจัด แสดงภาพที่ระลึกตอนคุมะมงเดินทางไปยังที่ต่างๆ ตั้งแต่อดีต ภายในมีร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ ฯลฯ เรียกได้ว่าสาวกคุมะมงต้องเป็นปลื้ม เพราะอาหาร ขนม ของใช้ในชีวิตประจําวันและสินค้าต่างๆ ล้วนมีคาแรคเตอร์คุมะมงอยู่ด้วย กลับบ้านอย่างแน่นอน ใครเป็นแฟนคลับหมีดํามาดกวนคุมะมงคงได้ของฝากติดไม้ติดมือ

เดินทางสู่ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ (Kusasenri) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ซึ่งมีลักษณะ เป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ ประกอบไปด้วยบึงน้ํา และไฮไลท์!!! สําคัญคือ ปากปล่องภูเขาไฟ นาคาดาเคะ (Nakadake Crater) ซึ่งยังคงคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาตั้งตระหง่านอยู่เป็นฉากหลัง และเนื่องจากพื้นที่ในบริเวณนี้เหมาะแก่การทําปศุสัตว์ จึงมีโอกาสได้พบกับฝูงม้าและฝูงวัวที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาและบรรยากาศอันน่าประทับใจแบบชนบทญี่ปุ่นและที่สําคัญในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงธันวาคม จะมีให้บริการนักท่องเที่ยวสามารถขี่ม้าเพื่อชมธรรมชาติโดยรอบบริเวณนี้ได้ด้วย

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองในจังหวัดโออิตะ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมือง ท่องเที่ยวแช่น้ําพุร้อนยอดนิยอมของญี่ปุ่น จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ําแร่มากที่สุด นักท่องเที่ยวนิยมมา แช่ออนเซนหรืออบทรายร้อนริมทะเลที่เมืองนี้

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก HOTEL KANNAWA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ําแร่ออนเซนธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ําแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านสู่ บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ (Beppu Jigoku Meguri Or Hell Tour) หรือบ่อน้ําพุร้อน ขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ําพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไป ด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กํามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะ ลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น (ให้ท่านเข้าชม 2 บ่อ)

นําท่านสู่ เมืองยุฟุอิน (Yufuin) เมืองเล็กๆ ในจังหวัดโออิตะ (Oita) ที่รู้จักกันดีในฐานะแหล่ งอนเซ็นชื่อดัง และที่นี่ก็เต็มไปด้วยสถานที่น่ารักๆ มีถนนที่เรียงรายไปด้วยคาแรคเตอร์คาเฟ่ และร้านขายของเก่า ของกระจุกกระจิกมากมาย ระหว่างทางไม่ควรพลาดที่จะแวะ ยุฟุอิน ฟลอรัลวิลเลจ (Yufuin Floral Village) ธีมปาร์คในบรรยากาศแห่งเทพนิยายที่ดูราวกับ กําลังหลงเข้าไปในเหมือนจําลองหมู่บ้านสไตล์ยุโรป ร้านค้าทุกหลังเป็นสีเหลืองที่มีแต่ร้านที่ มีสินค้าเป็นเอกลักษณ์ !!!ไฮไลท์ ประจําเมืองยูฟุอิน บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บน ถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ภายในหมู่บ้านมีถนนช้อปปิ้ง มีร้านรวง ต่างๆ ที่ตกแต่งได้อย่างน่ารัก ร้านไอศกรีม หรือ คาเฟ่น่ารักๆ อย่าง Alice Tea คาเฟ่สุดชิคบรรยากาศ เหมือนอยู่ในป่าและจิบน้ําชากับ Mad Hatter หรือจะเป็นร้านขนม ที่มีเค้าโครงมาจาก Kiki's Delivery Service กลิ่นหอมของขนมปังอบอวล น่ากินสุดๆ นอกจากนี้ยังมี จุดพักเหนื่อยให้แช่ออนเซ็นเท้าอีก มากมาย เดินเลยจากถนนช้อปปิ้งไปท่านจะได้พบความงามของทะเลสาบคิริน (Kirin Lake) น้ํา ทะเลสาบใสเห็นตัวปลาแหวกว่ายในผืนน้ํา บางช่วงมีหมอกบางๆ ลง นับว่าคุ้มค่ากับการมาเห็นความ งามนี้ด้วยตาตัวเองสักครั้งนึงอย่างแน่นอน อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ส่วนในช่วงเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนดอกซากุระของที่เมืองยุฟุอิน (Yufuin) ก็เริ่มผลิ บาน โดยสามารถเดินชมซากุระเริ่มตั้งแต่สถานียุฟุอิน (Yufuin Station) และสถานที่ชมดอกไม้ที่มี ชื่อเสียงเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของเมืองยูฟุอิน (Yufuin) ก็คือบริเวณริมแม่น้ําโออิตะ (Oita River) ที่ ในช่วงนี้ของทุกปีจะมีทุ่งดอกนาโนะฮานะ (Nanohana) หรือดอกเรปซีด (Rapeseed) สีเหลืองสดใส (สามารถเดินมาได้จากเบ่งบานตัดกันกับสีชมพูของซากุระที่เรียงรายขนานไปกับแนวแม่น้ําหมู่บ้านยุฟุอินฟลอรัลวิลเลจ ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 10 นาที)

เที่ยง เลือกรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านยูฟุอินตามอัธยาศัย Cash Back ท่านละ 1000 เยน (จ่ายโดยไกด์หน้างาน)

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่ ที่สุดของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองท่าที่สําคัญมานานหลายร้อยปี มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทาง ธรรมชาติ วัฒนธรรม ตลอดจนแหล่งช้อปปิ้ง และอาหารหลากหลาย เรียกว่าเป็นเมืองที่ครบครัน ทํา ให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจํานวนมาก

นําท่านสู่ ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู (Dazaifu Tenmagu Shrine) เป็นวัดชินโตเก่าแก่และมี ชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าแห่งความรู้ คือ ซุกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ซึ่งท่านเป็นนักวิชาการ นักการเมือง และนักเขียนที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้คนมากมายทั่วประเทศ ญี่ปุ่น มีผลงานที่โดดเด่นในช่วงปีค.ศ. 800 - 900 จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ภายในมีรูปปั้นวัวสัมฤทธิ์ในท่านั่งหมอบ เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของศาลเจ้าแห่งนี้ เมื่อเข้าเขต ศาลเจ้าจะมีสะพานทอดข้ามสระชินจิอิเคะ สะพาน 3 สะพานทอดต่อกันจนถึงศาลเจ้าหลัก แต่ละสะพานแสดงถึง "อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" การเดินข้ามสะพานนี้เปรียบได้กับการชําระร่างกายและ จิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนจะเข้าพบเทพเจ้า ด้านหน้าศาลเจ้าจะมีถนนช้อปปิ้งที่เรียกกันว่า ซังโดะ เป็น เสน่ห์อย่างนึงสําหรับผู้ที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่แห่งนี้ มีสินค้าพื้นเมือง ขนมพื้นบ้าน ตั้งแต่โมจิ ย่าง ขนมที่ทําจากถั่ว ไปจนถึงเครื่องรางและสิ่งนําโชคทั้งหลาย มีร้านค้ากว่า 100 แห่ง ใกล้กันยังมี มี สตาร์บัค สาขาศาลเจ้าดะไซฟุ ที่ว่ากันว่าว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนําท่านสู่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ณ ฟุกุโอกะ เบย์ พลาซ่า Fukuoka Bay Plaza (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ําหอม ต่างๆตามอัธยาศัย

นําท่านสู่ กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ (Gundam Park Fukuoka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ไฮไลท์!!! ชม กันดั้มตัวใหม่ล่าสุดขนาดเท่าของจริง “Nu Gundam” และยังถูกประกาศ ว่าเป็นกันดั้มที่สูงในญี่ปุ่น มีการระบุความสูงประมาณ 20 เมตร ซึ่งสูงกว่า RX-0 Unicorn Gundam ใน โตเกียวที่สูง 19.7 เมตร และสูงกว่า RX-78-2 Gundam ในโยโกฮาม่าที่สูง 18 เมตร โดย NU Gundam ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Mobile Suit Gundam Char's Counter Attack ที่ฉายในปีค.ศ. 1988 ถึงจะผ่านมามากกว่า 30 ปีแต่ยังคงเป็นที่รักและที่นิยม ของแฟนๆกันดั้มทั่วโลก ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park Lalaport Fukuoka ในฟุกุโอกะ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ.2022 ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่ใครมาเยือนฟุกุโอกะไม่ควรพลาด ให้ท่านได้ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก HOTEL ORIENTAL EXPRESS FUKUOKA NAKASU KAWABATA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ซากปราสาทฟูกุโอกะและสวนมาอิซูรุ (Fukuoka Castle Ruin and Maizuru Park) ปราสาทนี้สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ(Edo)และเคยเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู ปัจจุบันเหลือเพียงซากของกําแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ อยู่ภายในสวนสาธารณะที่มีที่ สําหรับเดินเล่น โดยจะมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองฟูกุโอกะได้ด้วย ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุด ชมซากุระชื่อดังของเมืองฟุกุโอกะ

วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ปัจจุบัน ได้รับดูแลรักษาโดยการเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองฟูกุโอกะ ภายในวัดจะมีวิหารที่มี พระพุทธรูปนั่งทําจากไม้แกะสลัก สูงถึง 10.8 เมตร เป็นพระพุทธรูปนั่งทําจากไม้ที่สูงที่สุดใน ญี่ปุ่นใช้เวลาสร้างนานถึง 4 ปี และเป็นที่รู้จักกันว่า ฟูกุโอกะ ไดบุสสึ (Fukuoka Daibutsu) หรือพระใหญ่แห่งฟูกุโอกะ

สวนสาธารณะริมทะเล โมโมชิ และหอคอยฟุกุโอกะ (Momochi Park and Fukuoka Tower) ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้จะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์น มีต้นไม้เรียงไปตาม ทางเดิน และอาคารรูปทรงแปลก ทันสมัยสวยงาม และจะมีส่วนที่เป็นเกาะลอยยื่นออกไปใน ทะเลเรียกว่า มาริซอน (Marizon) ที่มีมีร้านค้าร้านอาหารเล็กๆตกแต่งและออกแบบอาคาร เป็นสไลต์อิตาลีทั้งหมด และที่ด้านฝั่งติดถนนของสวนแห่งนี้จะเป็นหอคอยฟุกุโอกะตึกที่สูง ที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ มีลานชมวิวแบบ 360 องศาที่ความสูง 123 เมตร ทําให้สามารถชมวิว ไปรอบๆ เห็นทะเลฮากาตะและตัวเมืองฟูกุโอกะ

วัดโชฟุคุจิ (Shofukuji) เป็นวัดเซนแห่งแรกของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1195 โดย พระไออิไซ(Eisai)ที่กลับมาจากเมืองจีน และได้นําศาสนาพุทธนิกายเซนสาขารินไซจาก เมืองจีนกลับเข้ามาเผยแพร่ด้วย และได้รับความนิยมอย่างมาในหมู่ซามูไรในสมัยนั้น จนเป็น ที่นิยมกันไปทั่วประเทศญี่ปุ่น

สวนโอโฮริ (Ohori Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟูกุโอกะที่มีสระน้ํา ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยจะมีทางเดินรอบๆสระน้ําที่มีระยะทางรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของคนท้องถิ่น ผู้คนจะนิยมมาออกกําลังกาย เดินเล่น จูงสุนัข หรือนั่งเล่นรอบๆ สระน้ํา

ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริมแม่น้ํา (Yatai Food Stall) เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของ เมืองฟุกุโอกะ โดยทั่วๆไปร้านแบบยาไตมักจะมีที่นั่งได้แค่ 6-10 ที่นั่งเท่านั้น ซึ่งมักจะขาย อาหารที่สามารถกินได้เร็วๆแต่อยู่ท้อง ทั่วทั้งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่ประมาณ 150 ร้าน แต่ บริเวณที่น่าสนใจที่สุดจนปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไปแล้ว ก็คือแถว ตอนใต้ของเกาะนาคาสุ(Nakasu Island) ที่อยู่กลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีร้านอาหารแบบ ยาไตรวมกันอยู่ประมาณ 10 ร้านตลอดทางเดินริมน้ําที่ได้บรรยากาศดี

ห้างคาแนลซิตี้ (Canal City) เป็นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอะ กะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองที่อยู่ในเมือง ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลาง ศูนย์กลางค

** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย **

ที่พัก HOTEL ORIENTAL EXPRESS FUKUOKA NAKASU KAWABATA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า รับบประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น. หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว น่าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD737

13.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

*หากท่านใดมีไฟท์บินภายในประเทศ กรณีที่เกิดไฟท์ดีเลย์ หรือเกิดปัญหานอกเหนือจากการควบคุม ณ ปัจจุบันทางบริษัทและสายการบินอินเตอร์จะไม่รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายทุกกรณี*

 

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
01 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 6726,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 6728,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 6728,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 6729,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 6729,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 6729,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 6729,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 6733,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 6733,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 6733,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 6733,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 6733,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 6733,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 6733,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 6733,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 6733,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 6733,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 6733,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 6733,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
26,888 บาท
รหัส 009-8004 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU
ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - เม.ย.67
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://romeobkk.com/tour.php?tour_id=3220

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/064/009-8004.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10702
โทร 089-666-0222 ,065-694-5141 ,062-262-7966
LINE ID romeoontour
อีเมล romeovy88@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10702

เลขที่ 9/50 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา