โรมิโอ โวยาจ จำกัด

สุภาพบุรุษแห่งการท่องเที่ยว ที่รู้ใจคุณ

โรมิโอ โวยาจ จำกัด
9/50 บ้านกลางเมืองวิภาวดี 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
086-694-5441
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-18.00 น.
guidekob@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ - แม่กำปอง - ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ - แม่กำปอง - ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน
7,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน

แม่กำปอง - ดอยสุเทพ - วัดเจดีย์หลวง - ม่อนแจ่ม - วัดป่าดาราภิรมย์ - ฟาร์มทุ่งดอกไม้
วัดพระธาตุดอยคำ - ตลาดวโรรส

ROM-053-873

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เชียงใหม่ - แม่กำปอง-ดอยสุเทพ-วัดเจดีย์หลวง
 • 05.00

  พร้อมคณะ ณ สนามบินดอนเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยให้บริการและอำนวนความสะดวก

 • 06.50

  ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองเชียงใหม่ โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD8302

 • 08.00

  ถึงสนามบินเมืองเชียงใหม่ นำท่านสู่ แม่กำปอง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี 

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่ นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์หลวง หรือ วัดโชติการาม เป็นสถานที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก

วันที่ 2 ม่อนแจ่ม - วัดป่าดาราภิรมย์ - ฟาร์มทุ่งดอกไม้ - ถนนคนเดิน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ถ่ายภาพกับ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า สถานที่พักผ่อนของชาวเชียงใหม่ ที่สร้างความตื่นเต้น และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพหุ่นคิงคอง และชมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาเป็นฉากหลังอย่างไม่ขาดสาย มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางนา นำท่านเยี่ยมชม วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่

  นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยม่อนแจ่ม สถานที่พักแห่งใหม่ของโครงการหลวง นำท่าน ชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นที่ตั้งของทุ่งดอกไม้ ร้านขายของที่ระลึก ผักผลไม้เมืองหนาวที่ชาวบ้านนำมาขาย เมื่อใกล้ถึงม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถข้างล่างไม่อนุญาตให้นำรถขึ้นไป นำท่านชม ฟาร์มทุ่งดอกไม้ แห่งอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ท่านจะได้พบกับความสวยงามของดอกไม้หลากหลายชนิด 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก

วันที่ 3 แม่กำปอง - วัดพระธาตุดอยคำ - ตลาดวโรรส - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ นำท่านช้อปปิ้งที่ กาดหลวง หรือ ตลาดวโรรส ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี 

 • เที่ยง

  รัปประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ข้าวซอย) นำท่านเดินทางสู่ “วัดพระธาตุดอยคำ” ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่...

 • 18.20

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD8319

 • 19.50

  ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสารการบิน นกแอร์
 2. ค่ารถตู้ / รถบัส                  
 3. ค่าที่พัก 2 คืน
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 5. ค่าเครื่องดื่ม / ของว่าง ระหว่างเดินทางบนรถ
 6. ค่าเข้าชม / ค่าเรือ และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
 7. ค่าประกันการเดินทาง                        
 8. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ
 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม โทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
 3. ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 300 บาท/คน/ทริป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ