โรมิโอ โวยาจ จำกัด

สุภาพบุรุษแห่งการท่องเที่ยว ที่รู้ใจคุณ

โรมิโอ โวยาจ จำกัด
9/50 บ้านกลางเมืองวิภาวดี 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
086-694-5441
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-18.00 น.
guidekob@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน
5,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
THAI VIETJET AIRWAY
สายการบิน

วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ (ตาไข่) -วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – วัดเขาขุนพนม – หมู่บ้านคีรีวง -ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ROM-038-670

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – นครศรีธรรมราช – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ (ตาไข่) – โรงแรมที่พัก
 • 09:00

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

   

 • 11.05

  เหินฟ้า บินตรงสู่ เมืองนครศรีธรรมราช โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท

 • 12.20

  เดินทางถึง เมืองนครศรีธรรมราช รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

   

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ "วัดสีชมพู" แห่งเมืองนครศรีฯ วัดยางใหญ่ เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ ไฮไลท์ของวัดนี้ ก็คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว)

วันที่ 2 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – วัดเขาขุนพนม – หมู่บ้านคีรีวง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้านมัสการ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชนทั้งหลาย นำท่านเข้าสู่ วัดเขาขุนพนม ชาวนครศรีธรรมราชเชื่อกันว่า ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จหนีมาผนวชและประทับ ณ ถ้ำแห่งนี้จนสวรรคต

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจีนป้าเขียว

 • บ่าย

  นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดในไทย จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ

   

 • ค่ำ

  สระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว)

วันที่ 3 ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช – ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช  อันเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีอาคารทั้งหมด 5 หลัง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้ง ร้านของฝาก 

 • 12.50

  นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท

 • 14.20

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ น้ำหนักถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก. โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุไวไฟของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
 2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าที่พักที่นครศรีธรรมราช จำนวน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทั้งหมด 4 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 5. ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 6. ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

โปรแกรมทัวร์เป็นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และปัจจัยอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ