โรมิโอ โวยาจ จำกัด

สุภาพบุรุษแห่งการท่องเที่ยว ที่รู้ใจคุณ

โรมิโอ โวยาจ จำกัด
9/50 บ้านกลางเมืองวิภาวดี 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
086-694-5441
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-18.00 น.
guidekob@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ลำพูน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ลำพูน 3 วัน 2 คืน
5,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
THAI VIETJET AIRWAY
สายการบิน

วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดหนองเงือก วัดพระธาตุดอยคำ วัดศรีสุพรรณ ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน
ร่มบ่อสร้าง หมู่บ้านแม่กำปอง น้ำพุร้อนสันกำแพง ร้านเครื่องหนัง เบญจรงค์ขันโตก
วัดผาลาด วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง 

ROM-038-659

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – วัดพระธาตุหริภุญชัย – วัดหนองเงือก – วัดพระธาตุดอยคำ – วัดศรีสุพรรณ – ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน
 • 06:00

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 07.30

  เหินฟ้า บินตรงสู่เมืองเชียงใหม่ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท

 • 08.50

  ถึงเมืองเชียงใหม่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้ออกจากสนามบินเชียงใหม่

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านโจ๊กต้นพยอม บริการท่านด้วย โจ๊ก 1 ถ้วย + น้ำเก๊กฮวย + ปาท่องโก๋

  นำท่านเข้าชม วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี

   

 • บ่าย

  นำท่านเข้าสู่ วัดหนองเงือก เป็นวัดเก่าแก่ที่แสดงให้เห็นศิลปกรรมฝีมือช่างพื้นบ้าน สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ ศิลปะปูนปั้นที่ซุ้มประตูของวัด และหอไตร ซึ่งเป็นศิลปกรรมแบบพม่า

  นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้าง  

  -นำท่านเข้าชม วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว 

  -จากนั้นนำท่านชมงาน ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน ของเมืองเชียงใหม่

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว

วันที่ 2 ร่มบ่อสร้าง – หมู่บ้านแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ร้านเครื่องหนัง – เบญจรงค์ขันโตก – โรงแรมที่พัก
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเที่ยวชมงานหัตถกรรม ร่มบ่อสร้าง สันกำแพง ร่มบ่อสร้าง หรือ ร่มกระดาษสาเป็นสินค้าที่ สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ และ ประเทศไทยมาช้านาน 

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพ อากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี 

 • เที่ยง

  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว)

  นำท่านเดินทางสู่ น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มี ชื่อเสียงมาเนิ่นนานควบคู่กับการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอก นานาพรรณ และได้ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติ

  นำท่านเข้าชม ร้านเครื่องหนัง สินค้าขึ้นชื่อเมืองเชียงใหม่ จากโรงงาน ราคาถูก คุณภาพดี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านขันโตก บุฟเฟต์อาหารเหนือ พร้อมชมการแสดงแบบล้านนา ไม่รวมเครื่องดื่มที่ท่านลูกค้าสั่งเพิ่ม

วันที่ 3 วัดผาลาด – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง – ร้านของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นำท่านเข้าสู่ วัดผาลาด วัดที่มีความสวยงามมากค่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะได้ยินเสียงนกและเสียงสัตว์ป่า รวมไปถึงเสียงน้ำตกผาลาดที่ไหลผ่าน และมีความงดงามแบบศิลปะการสร้างแบบพม่า

  -นำท่านขึ้นสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

  นำท่านเข้าสู่ วัดพระสิงห์ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา

  -นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ ลำดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ 

  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้ง ร้านของฝาก ข้าวซอยสำเร็จรูป ไส้อั่ว แคบหมู น้ำพริกได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่สนามบินเชียงใหม่

 • 21.10

  นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท

 • 22.30

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ น้ำหนักถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก. โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุไวไฟของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
 • ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารทั้งหมด 6 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

โปรแกรมทัวร์เป็นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และปัจจัยอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ